Bölümler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Ebelik

Ebelik, çağlar boyunca toplumlar içinde saygın bir yer edinmiş, içinde bilim ve sanatı da barındıran profesyonel bir meslektir. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde 20 öğrenci ile öğrenci alımına başlayan Ebelik Bölümü’de, bugün öğrenci sayısı 206’ya ulaşmıştır. Ebelik lisans programının amacı ebelik mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, bilimsel araştırmalar yaparak uygulamalarını kanıta dayandıran ve ebelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözme yeteneği gelişmiş, etik değerleri özümsemiş, insan hak ve özgürlüklerine saygılı ve yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş ebeler yetiştirmektir. The International Confederation of Midwives (ICM) temel yeterliklerinin, avrupa birliği ebelik direktiflerinin (80/154/eec-80/155/eec) ve yurt dışı programlarının örnek alındığı bölümde lisans eğitimi verilmektedir. Bölüme   lise veya dengi okul mezunu, Yüksek Öğretim Kurulu'nun yaptığı öğrenci seçme sınavında başarılı olan, sayısal puanı ile kayıt yaptıran  kız öğrenciler kabul edilir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programda temel bilim dersleri, davranış bilimleri ve mesleki temel dersleri yer almaktadır. Bu dersler içeriklerine göre teorik, laboratuvar uygulaması ve klinik uygulama şeklinde yürütülmektedir.

Ebelik lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin sağlaması gereken koşullar genel not ortalamasının en az 2.00, toplam AKTS yükünün 240, zorunlu ve seçmeli tüm derslerin almış ve başarı olması gerekmektedir. Öğrencilerimiz Avrupa Birliğinin 2005/36/EC sayılı yönergesine  paralel olarak hazırlanan YÖK Başkanlığı tarafından 2 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe giren 26775 sayılı yönetmelikte belirtilen kriterler doğrultusunda mezun olmaktadırlar. Lisans eğitim ve öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlar  "ebe" ünvanını  alarak mezun olurlar. Ebelik bölümünden mezun olanlar mesleki sınırları içindeki hak ve öncelikleri kapsamında kamu ve özel hastane/aile hekimliği/toplum sağlığı merkezleri/ana çocuk sağlığı merkezlerinin ilgili birimlerinde, gebelik ve doğum deneyimi yaşayan kadınlara hizmet sunulan kamu ve özel kurumlarda, yenidoğan ünitelerinde, yüksek riskli gebelik alanlarında ve halk sağlığı alanında çalışabilirler. Ayrıca özel kabin açarak serbest çalışabilir ve gebe takibi yapabilir, doğum yaptırabilirler. Akademik çalışma yaparak ilgili alanlarda öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Mezun olduktan sonra lisansüstü eğitim için gerekli kriterleri yerine getirdikten sonra yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim yaparak akademik olarak ilerleyebilmektedir.

Bölüm Başkanın Mesajı

İnsanlığın var oluşundan bu yana bilinen ve her zaman kritik önem taşıyacak olan ebelik; bilim, sanat ve etik değerleri içeren profesyonel bir meslektir.

Haliç Ailesi Ebelik Bölümü, toplum sağlığı açısından hayatî katkısı bulunan bu alanda, 2006 yılından bu yana saygın ebeler yetiştirmektedir. Bilimsel bilgiyi, sanat ve kanıt temelli uygulamalarla içselleştiren öğrencilerimiz, mesleki ilkeler ışığında profesyonel görevlerine hazırlanmaktadır. 

Bölümümüzün en güçlü değeri; çağdaş, bilimsel bilgi odaklı, öğrenci dostu ve ekip ruhu taşıyan eğitici kadromuzdur. Uluslararası ve ulusal “Ebelik Kriterleri”ne uygun olarak düzenlenen müfredatımızın yanı sıra İstanbul’da özenle seçilmiş kamu ve özel hastanelerde sunulan staj olanakları öğrencilerimizi desteklemektedir. Dileyen öğrencilerimizin farklı fakülte ve bölümlerde Çift Anadal ve Yan Dal programı yapma fırsatı da bulunmaktadır.

Alanımızda düzenlenen kongre, sempozyum gibi akademik etkinliklere aktif katılım konusunda öğrencilerimiz yönlendirilmekte; gelişimleri için dikkat çekici projeler hayata geçirilmektedir.

Mezunlarımız; kamu ve özel kuruluşlarda güçlü eğitim temelleri sayesinde aranan ebeler olmakta; kolaylıkla iş bulmakta ve mesleğimizi başarıyla temsil etmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar KESKİN

Ebelik Bölüm Başkanı