Dekanlık Ofisi

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Dekanın Mesajı

Toplumların en önemli zenginliği sağlıklı ve iyi yetişmiş insan gücüdür. Sağlık hizmetlerinin niteliği, sunumu ve dağılımı ülkelerin refah seviyesinin en önemli göstergesidir. Bu refah seviyesinin yükseltilmesinde önemli rolleri olan sağlık çalışanlarının yetiştirilmesinde hem nitelik hem de nicelik açısından üniversitelere önemli görevler düşmektedir. Bu görev bilinciyle Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 2008 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 2011 yılında vermiştir. 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun amacı; bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, meslek alanında yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, ülke gereksinimlerine yönelik sağlık profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmek, ürettikleri hizmetler ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır. Vizyonumuz, uluslararası bilimsel düzeyde tanınan, izlenen ve kaynak gösterilen, dünya sağlık bilimleri eğitim ve öğretiminde yetkinliği kabul edilen, ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi, öncü ve önder bir kurum olmaktır. Bu amaç doğrultusunda, yüksekokulumuz çatısı altında sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Ebelik Bölümleri lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitimlerine başlamıştır. Tüm bölümlerin program süresi 8 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçe’ dir. 

Bu bölümlerin mesleki eğitim özelliklerine genel olarak bakıldığında;  

Diyetisyenlik mesleği, besinlerin üretiminden insan hücresinde kullanılmasına kadar geçen tüm aşamalarda, insanla besin arasındaki ilişkileri inceler. Bu eğitim-öğretim programı çerçevesinde; besinlerin sağlık üzerine etkilerinin belirlenmesi, üretimden tüketime kadar besinlerin geçirdiği tüm evrelerdeki değişimlerin irdelenmesi,  bireylerin gereksinimlerine uygun beslenme programlarının düzenlenmesi, hastalıkların tedavisinde diyet programlarının hazırlanması, toplumun beslenmeye bağlı sağlık sorunlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi, toplumun bilinçlendirilmesi konularını inceler. 

Ebelik mesleği, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerde annenin düzenli izlenmesinden, gerekli bakım ve eğitimin verilmesinden, normal doğumların yapılmasından, normalden sapma durumlarının teşhis edilip sağlık kurumuna sevk edilmesinden, aile planlaması eğitimi ve uygulanmasından, 0-6 yaş grubu çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlenmesi ve aşılarının yapılmasından, genel sağlık kuralları, beslenme, ilk yardım, aşı, bulaşıcı ve sosyal hastalıklardan korunma ve savaşla ilgili konularda bireye, aileye, topluma sağlık eğitimi verilmesinden, sağlık hizmetlerinde kullanılan sayısal verilerin toplanmasından sorumlu bir meslektir. Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, yükseltme ve sürdürme sürecinde; sağlık hizmetlerinin birinci, ikinci ve üçüncü basamak hizmetlerinde önemli roller üstlenen bir meslektir. 

Fizyoterapistlik mesleği, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanmaya ve tedavi yaklaşımlarını uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir.

Müfredatı ulusal ve uluslararası düzenleme ve örneklere uygun olarak güncellenen Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 39 öğretim elemanı ile eğitim vermekte olup, öğretim elemanına düşen öğrenci sayısı yaklaşık 27’dir. Kadromuz, bölümlerimizdeki ders programlarımızla uyumlu olarak artmakta ve güncel gereksinimlere eksiksiz olarak karşılık verilebilmesi bu sayede mümkün olabilmektedir. 

Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm Haliç ailesini sevgi ve saygılarımla selamlıyor, mutluluk ve başarılarınızın devamını diliyorum. 

Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı